GitHub 宣布开源开发者赞助功能 GitHub Sponsors,收购 Dependabot

GitHub 官方宣布开源开发者赞助功能 GitHub Sponsors,方便开发者获得财务方面的赞助。同时 GitHub 也宣布 GitHub Sponsors Matching Fund,第一年会提供开发者相同数量的赞助金额,封顶 $5000。

GitHub 也宣布收购 Dependabot,Dependabot 支持自动化升级代码的依赖保证项目依赖安全和最新版本,服务立即免费提供,即将直接整合入 GitHub。

直达:微软中国官方商城 - 购买 Surface、Xbox 和配件促销

发表评论